< Trở lại trang chủ | Dữ liệu lấy từ website Viện Huyết Học - Truyền Máu TW facebook.com/bacsimaytinh

ĐIỂM HIẾN MÁU TRONG TUẦN

Ngày Thời gian Đơn vị Địa điểm Khu vực
Ngày Thời gian Đơn vị Địa điểm Khu vực